Toàn bộ thông tin trên ManClub1.live chỉ nên được coi là tài liệu tham khảo, và việc sử dụng thông tin từ trang web này là hoàn toàn trách nhiệm của người dùng.

Manclub1.live không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào mà người dùng có thể gặp phải khi sử dụng trang web này.

Thông Báo Miễn Trách Nhiệm từ Man Club

Manclub1.live không có quyền kiểm soát đối với nội dung và tính khả dụng của các trang web liên kết ngoại từ trang này. Việc truy cập và sử dụng các trang web hoặc liên kết này là trách nhiệm của người dùng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm Man Club

Dù rằng Manclub1.live cố gắng đảm bảo trang web hoạt động ổn định, nhưng có những trường hợp bất khả kháng về mặt kỹ thuật như vấn đề kết nối, hosting vượt ngoài tầm kiểm soát của Manclub1.live, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ nỗ lực thông báo và tìm giải pháp thay thế kịp thời cho người dùng.

Trang web này chỉ dành cho người dùng nói tiếng Việt ở bên ngoài Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên.

Ngày cập nhật: 26 Tháng Một, 2024 bởi Man Club Việt Nam